Privacyverklaring Warm Opmeer


Dit is de privacyverklaring van stichting Warm Opmeer, gevestigd te Opmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90376935, hierna te noemen: ` stichting Warm Opmeer`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, als participant of als klant/adviesaanvrager.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom zet de stichting Warm Opmeer u uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie
 participanten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Inzetbaar voor welke adviesactiviteiten
 • Registratie van het overlegd hebben van een VOG.


Participanten kunnen benaderen voor activiteiten en betrokken houden bij de stichting.

Zolang de participant zich beschikbaar houdt voor de stichting.

We blijven oud-participanten benaderen met informatie en adviesvragen om het netwerk optimaal te benutten.

Op verzoek wordt dit beëindigd.
 

De overlegde VOG wordt door de stichting slechts als kopie ingezien, beoordeeld, geadministreerd en niet ingenomen.

Gegevens van participanten worden NIET aan derden verstrekt.

Wanneer dit nodig is, benadert de participant deze derde zelf.

Administratie
 klanten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aard van de adviesvraag


Noodzakelijk om advisering te kunnen organiseren.

De adviesgegevens worden bewaard voor evt. vervolgadvies en statistische doeleinden op macroniveau.

Gegevens van klanten worden NIET aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de klant.

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Adviesvragen uitzetten, ontwikkelingen melden en betrokkenheid bevorderen.

Wordt uitsluitend op verzoek beëindigd, ook nadat vrijwilligersactiviteiten zijn gestopt.

Participanten en oud-participanten en belangstellenden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de stichting Warm Opmeer te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting Warm Opmeer treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Zo versturen wij bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en collectieve mails m.b.v. 'BCC'.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting Warm Opmeer wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons secretariaat via e-mail of telefoon 06 - 20585558.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.