Algemene voorwaarden Warm Opmeer


Algemene voorwaarden Stichting Warm Opmeer

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder overeenkomst:
 de overeenkomst voor het opstellen van een energieadvies door de stichting Warm Opmeer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen de aanvrager energieadvies en de stichting Warm Opmeer.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmelding van de aanvrager energieadvies door de stichting Warm Opmeer is bevestigd.
 De overeenkomst wordt aangegaan tot oplevering van het aangevraagde energieadvies aan de aanvrager energieadvies. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

De stichting Warm Opmeer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en voor zover dit van (getrainde) vrijwilligers mag worden verwacht.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie door de aanvrager energieadvies

De aanvrager energieadvies is gehouden alle gegevens en bescheiden, die de stichting Warm Opmeer nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar energieadvies, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Indien en voor zover de aanvrager energieadvies dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

De stichting Warm Opmeer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de aanvrager energieadvies, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 Vergoeding

De vergoeding voor de werkzaamheden van de stichting Warm Opmeer is bepaald door de vastgestelde tarieven van de stichting Warm Opmeer.

De vastgestelde tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 9 Tegoedbon

De aanvrager energieadvies kan een tegoedbon voor gratis energieadvies aanvragen bij de gemeente Opmeer.

Artikel 10 Betaling

Betaling van de vrijwilligersbijdrage voor een energieadvies kan op de volgende manieren:

  1. door overlegging van de tegoedbon van de gemeente Opmeer aan de bezoekende energiecoach;
  2. contante betaling aan de energiecoach.
  3. per bank, voorafgaand aan het energieadvies d.t.v. de penningmeester Warm Opmeer.

Artikel 11 Reclames

Klachten over de verrichte advieswerkzaamheden dienen door de aanvrager energieadvies binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de stichting Warm Opmeer.

Indien een klacht gegrond is, zal de stichting Warm Opmeer de gebreken herstellen, tenzij dit inmiddels voor de aanvrager energieadvies aantoonbaar zinloos is geworden.
 Dit laatste dient door de aanvrager energieadvies schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen advieswerkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de stichting Warm Opmeer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen als in deze algemene voorwaarden bepaald.

Artikel 12 Opzegging

De stichting Warm Opmeer kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

Opzegging dient schriftelijk, per email of telefonisch aan de aanvrager energieadvies te worden medegedeeld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De stichting Warm Opmeer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien een fout wordt gemaakt doordat de aanvrager energieadvies onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de stichting Warm Opmeer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Indien de aanvrager energieadvies aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een fout van de stichting Warm Opmeer die bij zorgvuldig handelen zou kunnen zijn vermeden, is de stichting Warm Opmeer voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van de stichting Warm Opmeer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de aanvrager energieadvies en de stichting Warm Opmeer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.